1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด

Tuesday, 30 October 2012 09:57

Written by Admin

PDF Print E-mail

 รองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 อ่านเพิ่ม